Faculty & Staff

sonekar

Dr. Amit N. Maliye
M.Pharm, Ph.D.
Department :- Pharmaceutical Chemistry

9822569294

Mr. Nilesh T. Hingwe
Gaidhani
Mr. Pratik C. Mate

Mr. Pratik C. Mate
M.Pharm.
Department :- Pharmaceutical Chemistry

9665403262

Ms. Atreyee S. Mamidwar

Ms. Rashmi R. Mishra
M.Pharm.
Department :- Pharmaceutical Chemistry

9011255559

Ms. Vanita P. Rode

Dr. Vanita P. Rode
M.Pharm.
Department :- Pharmaceutical Chemistry

7972064365